Yamaha
 Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar)